Formålet med å gi myndighet til kommunene på området åpen brenning og brenning av avfall i småovner, er å begrense forurensningen fra slik aktivitet og å regulere avfallshåndteringen av brennbart husholdningsavfall.

Mange tilfeller av åpen brenning og brenning av avfall i småovner er lovlig fordi det regnes som vanlig forurensning etter forurensningsloven § 8. Det betyr at forbrenning som regnes som vanlig forurensning i utgangspunktet er tillatt, dersom kommunen ikke har fastsatt en lokal forskrift.

Ved å fastsette en lokal forskrift kan kommunen innskrenke den lovlige brenningen ved å forby brenning, eventuelt bare tillate det i enkelte områder i kommunen, til bestemte tider, ved å skjerme sårbare institusjoner og så videre. Vi beskriver her en mal som hjelp til å utforme en lokal forskrift.

Kommunen skal føre tilsyn med all form for åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Dette gjelder også brenning som ikke regnes som vanlig forurensning og brenning av næringsavfall. Dersom kommunen ikke fastsetter lokal forskrift, skal kommunen likevel føre tilsyn med åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Åpen og ukontrollert brenning av avfall og biologisk materiale kan gi store utslipp av blant annet tjærestoff, polysykliske aromatiske hydrokarboner forkortet PAH, dioksiner og tungmetaller. Dette kan medføre både helse- og miljøproblemer lokalt. Røyk fra slik brenning rammer spesielt den delen av befolkningen som har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer. For denne gruppen kan røykgasser føre til økt pustebesvær, akutte astmaanfall, eller være en ekstrabelastning ved at allergisymptomene forsterkes.

Småbrenning representerer samtidig utslipp som kan bidra til en forverret forurensningssituasjon på regionalt og nasjonalt nivå. Dette er fordi restproduktene etter forbrenningen ofte består av ikke-nedbrytbare stoffer som oppkonsentreres i næringskjeden.

Ved at brennbare avfallsfraksjoner forbrennes åpent eller i en småovn , vil ikke avfallsproduktet kunne ressursutnyttes, i motsetning til hvis det gikk til eksempelvis kompostering, gjenvinning eller forbrenning med energiutnyttelse. Samtidig vil brenning av en del avfallsfraksjoner i en småovn føre til betydelig større utslipp enn ved forbrenning i et avfallsforbrenningsanlegg hvor forbrenningen blir mer fullstendig og avgassene renses før de slippes ut.

Med en lokal forskrift kan kommunene bidra til å redusere miljøproblemer som også når langt utover de lokale forholdene

  1. 1 Om regelverket og hjemmelen til å fastsette forskrift
  2. 2 Mal for lokal forskrift med veiledning
  3. 3 Hvorfor kommunen bør vurdere lokal forskrift
  4. 4 Eksempler og tilgrensende virkemidler

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid