Eksempler på forskrifter

For å se eksempler på lokale forskrifter om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, utarbeidet av andre kommuner, kan du gå inn på lovdata.no og skrive "åpen brenning" i søkefeltet. Eksempel henvist til Karmøy kommunes forskrift. Er dette fortsatt et ok eksempel?

Tilgrensende virkemidler

Gjennom delegering av myndighet på området åpen brenning og brenning av avfall i småovner gis kommunene hjemmel til ytterligere å begrense åpen brenning og brenning av avfall i småovner i en egen forskrift . Det fins imidlertid en rekke andre bestemmelser som kommunene kan benytte seg av for å hindre at avfall blir brent.

Forsøpling og avfallsopprydding

I første ledd i forurensningsloven § 28 om forbud mot forsøpling, er det et alminnelig forbud mot forsøpling. Det er forbudt å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til ulempe for miljøet.

Kommunene har i § 37 om pålegg om å rydde opp i avfall og lignende eller betale for opprydning, hjemmel til å gi pålegg om opprydding ved brudd på § 28 om forbud mot forsøpling.

Se oppgavehjelp om oppfølging av forsøplingssaker og ulovlig lagring av brukte gjenstander.

Leveringsplikt for næringsavfall

Næringsavfall er regulert i forurensningsloven § 32 om håndtering av næringsavfall, som sier at næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.

Kommunene har ikke fått delegert myndighet etter forurensningsloven § 32 om håndtering av næringsavfall, og kan dermed ikke regulere behandling av
næringsavfall. Åpen brenning av næringsavfall kan ikke tillates i kommunens forskrift, og brenning av næringsavfall i småovner er heller ikke tillatt dersom forbrenningsovnen ikke har en utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten.

Kommunale innsamlingsordninger

Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall i henhold til forurensningsloven § 30 om kommunal innsamling av husholdningsavfall og lignende.

God informasjon til avfallsbesitterne om eksisterende innsamlingsordninger, og om ulemper forbundet med åpen brenning og brenning av avfall i småovner, er viktige elementer i arbeidet med å forebygge forurensning.

Kommunehelsetjenesten

Enkelte kommuner har med hjemmel i den nå opphevede sunnhetsloven av 1860 fastsatt forbud mot småbrenning i sine kommunale helseforskrifter. Disse forskriftene gjelder fortsatt, med mindre de er opphevet av kommunen, jamfør folkehelseloven. Etter folkehelseloven (og tidligere kommunehelsetjenesteloven) er det ikke lenger hjemmel for kommunene til å fastsette nye forskrifter innen miljørettet helsevern, herunder generelle forbud mot småbrenning. Folkehelseloven gir imidlertid hjemmel for kommunen til å gripe inn ved enkelttilfeller av småbrenning som vil kunne føre til helsemessige ulemper.

Brannforskrifter

De lokale brannvernmyndigheter har ikke hjemmel til på generelt grunnlag å forby åpen brenning, halmbrenning eller småbrenning av avfall. Brannsjefen i kommunen kan imidlertid stanse konkrete tilfeller ut fra en brannteknisk eller sikkerhetsmessig årsak. Siden planlagt brenning skal meldes den lokale
brannvernmyndigheten på forhånd, jamfør forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, foreligger det her en mulighet til å gripe inn i enkeltsaker.

<Anita: Erstattet av Forskrift om brannforebygging. Må teksten justeres? Ligger også henvisning på første trinn - samkjøre ev. fjernes fra første trinn>

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid