All brenning av avfall er ulovlig, med få unntak

I utgangspunktet er åpen brenning og brenning av avfall i småovner forbudt etter forurensningsloven § 7 om plikten til å unngå forurensning med mindre:

  • det foreligger en tillatelse fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen (forurensningsmyndigheten)
  • forurensningen fra brenningen kan anses som ”vanlig” forurensning fra boliger, primærnæringer med videre, jamfør forurensningsloven § 8 om
    begrensninger i plikten til å unngå forurensning.

Det betyr at forbrenning som regnes som vanlig forurensning i utgangspunktet er tillatt, dersom kommunen ikke har fastsatt en lokal forskrift som begrenser slik forbrenning.

Hva menes med vanlig forurensning?

Med ”vanlig” forurensning fra åpen brenning menes for eksempel halmbrenning i jordbruket, flatebrenning i skogbruket, bråtebrenning, bålbrenning, St. Hansbål og brenning av små mengder tørt hageavfall fra egen hage. Hageavfall fra store eiendommer bør unntas slik at mengden normalt sett ikke overskrider det som tilsvarer et tilhengerlass. Også åpen brenning i form av grilling vil være omfattet. Med vanlig forurensning fra brenning av avfall i småovner menes for eksempel opptenning og brenning av avispapir eller rent rivningstrevirke i vedovn.

Kommunens myndighet til å fastsette lokal forskrift

Ved Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 19. juli 2001 er kommunen gitt myndighet til å fastsette lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner etter forurensningsloven § 9 om forskrifter om forurensning. 

<Lenke til Lovdata - indekseres?> 

Kommunen velger selv om den ønsker å fastsette en lokal forskrift.

Dersom kommunen ikke fastsetter lokal forskrift, skal kommunen likevel føre tilsyn med åpen brenning og brenning av avfall i småovner, jamfør
delegeringsvedtaket.

En lokal forskrift gir kommunen muligheten til å snevre inn hva som skal være tillatt av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Det vil si at kommunen kan ytterligere innsnerve det som regnes som vanlig forurensning etter forurensningsloven § 8 første ledd, om begrensninger i plikten til å unngå forurensning, – det vil si det som i utgangspunktet allerede er tillatt.

Ved å fastsette en lokal forskrift, har kommunen mulighet til å forby eller tillate all form for åpen brenning og brenning av avfall i småovner, innenfor de rammene som er gitt av forurensningsloven og delegeringsvedtaket.

Brenning som kan reguleres av kommunen

Kommunen kan regulere brenning som regnes som vanlig forurensning etter forurensningsloven, slik som halm-, bråte- og flatebenningen, brenning av tørt hageavfall, kaffebål, St. Hansbål, grilling og avispapir/rent trevirke i småover.

Former for regulering:

Brenning som ikke kan reguleres av kommunen

Kommunen har ikke myndighet til å regulere andre former for brenning: 

Tilgrensende regelverk

<Anita: Tas vekk hefra, heller ha det som et siste trinn?>

<Anita: Denne teksten må revideres ettersom forskriften er opphevet - erstattet med denne: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710>

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 8-2 om bruk av ild utendørs, regulerer bruken av ild i eller i nærheten av skogmark. Forskriften setter krav om tiltak og melding til brannvesenet ved flatebrenning, brenning av hogstavfall samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark. Utenom slik brenning gir forskriften forbud mot å gjøre ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra kommunen i tidsrommet 15. april – 15. september.

Dersom lokale forhold tilsier dette, kan kommunen gjøre unntak fra dette forbudet i lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid