Krav til rapportering

Bestemmelsene i forskriftens § 5-18 omhandler anleggseiers plikter i forhold til offentliggjøring av resultatene fra støykartleggingen og rapporteringsforpliktelser overfor forurensningsmyndighetene.

Anleggseierne skal rapportere resultater fra kartlegging utendørs (§ 5-13), kartlegging innendørs (§ 5-5 og 5-9) og handlingsplaner (§ 5-14).

Rapportering fra kartleggingen skal gjøres i henhold til rapporteringsrutiner beskrevet i Portal for strategisk støykartlegging (under utarbeiding).

Kvalitetssikring

Anleggseier bør ha et system for kvalitetssikring av inngangsdata og beregninger. Kartleggings­resultater som leveres til forurensningsmyndigheten skal være ferdig kvalitets­sikret, og det er derfor avgjørende at det settes av nok tid i prosessen til å foreta en tilfredsstillende kvalitets­sikring underveis.

Informasjon om den enkelte bygning skal lagres i en database, se veiledning til vedlegg 2. Både utendørs og innendørs støynivåer lagres. Databasen skal minimum inneholde informasjon om seneste kartlegging, tiltaksutredninger og gjennomførte tiltak.

Anleggseierne har plikt til å opprette en database over alle kartleggingspliktige bygninger over kartleggingsgrensen. Disse bygningene skal være entydig identifisert gjennom kobling til GAB-registeret, ved bruk av adressepunkt. Databasen må inneholde data fra nyeste kartlegging, og disse må lagres minimum til nye data fra neste kartlegging foreligger. For alle bygninger hvor det er gjennomført tiltaks­utredning og/eller tiltak skal dette også registreres.

Et viktig prinsipp i forhold til kartleggingsdataene, er at metoder og beregnings­forutsetninger skal være sporbare. I situasjoner der metoder og forutsetninger bestrides av grunneiere/publikum, skal det være mulig både for anleggseier og for forurensningsmyndigheten å kontrollere hvilke data og metoder som ligger til grunn for kartlegging og tiltaksutredninger.

Dette betyr at data om hvilke trafikkmengder, fart osv. som er benyttet i støyberegningene som er gjort, skal være tilgjengelige inntil nye beregninger er gjort ved neste kartlegging. I forhold til trafikkdata for veg, bør det også lagres informasjon om kvalitet (tellemetode m.v.).

Lagring av data

Kartleggingsdata fra strategisk støykartlegging og innendørs kartlegging lagres i anleggseiers database minimum fram til neste kartlegging bygninger over kartleggingsgrensen. Kravet om at berørte bygninger/boenheter skal være entydig identifisert gjennom kobling til GAB-registeret gjelder også her. Data om fasadeisolasjon mot støy og stille side bør også lagres.

Rapport fra kartleggingen skal sendes til Fylkesmannen som forurensningsmyndig­het. Hver anleggseier er også ansvarlig for å rapportere kartleggingsdata til Miljødirektoratet gjennom portal for strategisk støykartlegging.

Offentliggjøring av kartleggingsresultater

Rapporten med resultater fra kartleggingen skal være offentlig for publikum. Anleggseier er ansvarlig for offentliggjøring utenfor byområder, mens kommunen har ansvaret for offentliggjøring av kartleggingen av byområder, i samarbeid med de berørte anleggseierne. Rapportene med tilhørende kart bør som en del av offentliggjøringen være tilgjengelig på internett.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid