Måling av utendørs støynivå

Utgangspunktet er at støynivået, både utendørs og innendørs, skal beregnes. Det kan imidlertid foretas kontroll av beregnede lydnivåer ved lydmålinger. Dette krever fagkunnskap og erfaring både til målemetodikk og beregningsmetodikk.

<Se kildespesifikke veiledere _link>


Måling av en konstruksjons lydisolerende egenskaper

Utgangspunktet er at fasadens lydisolerende egenskaper skal beregnes. Det finnes imidlertid situasjoner der måling av fasadeisolering kan være aktuelt for å supplere eller kontrollere beregningsresultater:

  • Når en ikke har lydreduksjonstall for en eller flere av bygningskonstruksjonene.
  • Når det ikke er mulig å fastslå hvordan bygningskonstruksjonene er bygget opp.
  • Når veggen består av ulike konstruksjoner etter tidligere (flere) rehabiliteringer.
  • Når man ikke kan avgjøre om tømmervegger er tette eller ikke.
  • Når rommet er vanskelig å beregne (pga karnapper, skråtak, knevegger, mange overganger vegger-tak, ulike veggkonstruksjoner mm).
  • Som kontroll av beregninger for å fastsette nødvendige korreksjoner i beregningene.

En fasades lydisolerende evne måles i de fleste tilfeller med en høyttaler som lydkilde. Aktuell trafikkilde kan med fordel også brukes som lydkilde, men det krever at en har full kontroll med signal/støyforholdet. Måling av støyreduksjonen i fasaden skal måles etter NS-EN ISO 16283-3:2016.

Måling av støyreduksjonen i fasaden må gjennomføres i frekvensbånd (1/3 oktavbånd). Hvis kildestøyen utendørs i de samme frekvensbåndene er kjent, kan innendørs støynivå i hvert frekvensbånd bestemmes som differansen mellom utendørs støynivå og støyreduksjonen i fasaden.

Innendørs A-veid støynivå kan bestemmes ved å redusere støynivået i hvert frekvensbånd med A-veiefilterets karakteristikk, og deretter summere lydenergien. Ved sammenligning mellom målt og beregnet lydisolasjon skal det korrigeres for eventuelle avvik mellom målt etterklangstid og etterklangstid i beregning. I forbindelse med målinger må derfor også etterklangstiden i rommet måles.

Måling av innendørs støynivå

Måling av innendørs ekvivalent støynivå må brukes kun unntaksvis. For å gi presise resultater må det gjennomføres målinger over en periode som representativ for aktivitet/ trafikksammensetning, hvilket betyr at man i de fleste tilfeller må gjøre omfattende målinger over lang tid. Målingene må gjennomføres etter gjeldende kildespesifikke standarder.

  • Måling av lydnivå fra vegtrafikk: NS 8174 ( ), eventuell NT ACOU 039 eller NT ACOU 056
  • Måling av lydnivå fra fly: Frarådes. Langvarige målinger over uker eller måneder kan være nødvendig.
  • Måling av lydnivå fra jernbane: Frarådes. Det kreves omfattende målinger på et representativt utvalg av hver togtype. Målemetoden er beskrevet i Nordtest ACOU 098.
  • Måling av lydnivå fra industri: Frarådes. Ingen standard beskrevet.

Det vil i alle tilfeller være anleggseier som foretar valg av metode ut fra faglige kriterier. Huseiere kan ikke kreve målinger fremfor beregninger. Årsaken til dette er at beregninger i de fleste tilfeller vil være både den mest nøyaktige metoden og mest kostnadseffektivt.

Usikkerhet i beregningsmetode for fasadeisolering og krav til dokumentasjon

Ved måleteknisk etterprøving av korrekt utførte beregninger etter Håndbok 47, vil resultatet normalt falle innenfor ±2 dB av beregningsverdien, ved nye konstruksjoner. Erfaring tyder på at beregningene normalt er noe konservative, dvs. at beregnet lydisolasjon er noe dårligere enn faktisk lydisolasjon (for nye konstruksjoner).

Det er ikke innlagt sikkerhetsmargin i datasamlingen eller selve beregningsmetoden etter Håndbok 47. Eneste sikkerhet som ligger i metoden er sikkerhet på grunn av konservativt valg av reduksjonstall fra datasamlingen, jf. kap. 3.1.1. Dataene i Håndbok 47 er basert på laboratoriemålinger av enkeltelementer, og vil ofte avvike noe fra praksis i felt. Det er derfor akseptert at akustiske konsulenter benytter erfaringstall som supplement til dataene i Håndbok 47.

Når måling av fasadeisolering eller innendørs lydnivå brukes som supplement til beregninger ved vurdering av tiltak, må anleggseier vurdere usikkerheten i utførte målinger i forhold til beskrivelser av usikkerhet i de målemetodene som er benyttet.

Det er anleggseiernes ansvar at bygningene tilfredsstiller gjeldende grenseverdi for innendørs lydnivå etter gjennomføring av eventuelle støytiltak. Anleggseier må derfor ta stilling til bruk av eventuelle sikkerhetsmarginer i støyberegninger og lydmålinger for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for at lydkravene overholdes.

Rapporteringen skal alltid dokumentere hvordan usikkerhet er håndtert, og hvilken sikkerhet man har for at kravene i forskriften tilfredsstilles.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid