Under kartleggingen må anleggseier vurdere i hvilke boenheter det kan være fare for at tiltaksgrensen vil overskrides i løpet av de nærmeste fem årene. For disse boenhetene må det gjennomføres tiltaksutredning, hvor det gjøres detaljerte beregninger av den enkelte boenhet for å fastslå om det foreligger tiltaksplikt.

For tiltakspliktige boenheter skal tiltaksutredningen vise hvilke tiltak som er nødvendig for å bringe støynivået under tiltaksgrensen, og på dette punktet bør utredningen være så detaljert at den kan benyttes som grunnlag for gjennomføring av tiltak.

Tiltaksutredningen skal foreligge seinest ett år etter fristen for kartlegging.

For mer informasjon om detaljprosjektering og gjennomføring av tiltak vises det til relevant faglitteratur, for eksempel Statens vegvesens Veileder V135 Fasadeisolering mot støy.

Prosess

Det skal gis melding til forurensningsmyndigheten når tiltaksutredningen igangsettes. Meldingen bør beskrive organisering av arbeidet, samarbeid med andre anleggseiere og lokale myndigheter, og en tidsplan for arbeidet. Tiltaksutredningen skal presenteres for forurensningsmyndigheten så snart den foreligger.

Berørte boligeiere bør også varsles om arbeidet med tiltaksutredning. Dette kan gjøres enten ved oppstart og/eller i forbindelse med befaring av de boenhetene som er gjenstand for utredning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid