Veileder til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy
Om veilederen

Denne veilederen til forurensningsforskriftens kapittel 5 er utarbeidet av Miljødirektoratet.

Veilederen er i første rekke rettet mot ansvarlige anleggseiere, og gir rettledning om hvordan de skal forholde seg til forskriftens bestemmelser og hva som forventes av dem. Andre målgrupper er:

  • kommuner som berøres av kartleggingsbestemmelsene
  • fylkesmennenes miljøvernavdelinger, som er forurensningsmyndighet etter forskriften
  • konsulenter som skal utføre kartlegging og tiltaksutredninger etter forskriftens bestemmelser

Ved planlegging av ny støyende virksomhet eller ny støyfølsom bebyggelse henvises det til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), med tilhørende veileder.

Inndeling av veilederen

For å gjenspeile de ulike elementene i forskriften har kapittel 5 i forurensnings-forskriften fått navnet "Støy - kartlegging, handlingsplaner og tiltaksgrenser for eksisterende virksomhet". Kapittel om støy i forurensingsforskriften er bygd opp i fire deler:

Avsnitt I: Innledende bestemmelser

Dette avsnittet inneholder felles bestemmelser som formål, virkeområde og definisjoner

Avsnitt II: Innendørs støynivå – kartlegging og tiltak

Dette avsnittet/kapittelet inneholder bestemmelser som setter krav til kartlegging, tiltaksutredninger og tiltak av til innendørs støynivå.

Avsnitt III: Strategisk støykartlegging

Avsnittet/kapittelet om strategisk støykartlegging er en implementering av bestemmelsene i EUs rammedirektiv om kartlegging av utendørs støy og utarbeiding av handlingsplaner.

Avsnitt IV: Avsluttende bestemmelser

De avsluttende bestemmelsene har forskjellige regler om saksbehandling, kostnadsdekning og rapporteringsforpliktelser knyttet til avsnitt II og III.

Historikk

Forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy ble fastsatt 30. mai 1997. Luftdelen av forskriften var til revisjon i 2001/2002, og ble avløst av forskrift om lokal luftkvalitet av 4. oktober 2002. Støykravene i forskriften ble fra samme dato videreført i forskrift om grenseverdier for støy. I juni 2004 ble grenseverdiforskriften for støy inkludert som kapittel 5 i forurensningsforskriften. Nytt kapittel 5 ble vedtatt 19. november 2004, med ikrafttredelse 1. januar 2005.

Publisert 08.06.2020