Avsnitt 3 i forskriften inneholder bestemmelser som implementerer EUs rammedirektiv for støy, direktiv 2002/49/EF, i norsk regelverk. Hensikten med direktivet er også å fremskaffe et grunnlag for felles europeiske virkemidler for å redusere støybelastningen, spesielt for vegtrafikk-, jernbane-, fly- og industristøy.

Direktivet trådte i kraft i juli 2002, og ble utarbeidet som et ledd i EUs støypolitikk, hvor medlemslandene så behov for å etablere et felles grunnlag for å unngå, forebygge eller begrense skadelige virkninger av støyeksponering. Direktivet inneholder fire hovedelementer:

  • Harmonisering av støyindikatorer og beregningsmetoder for ekstern støy.
  • Innsamling av opplysninger om støyeksponering i form av støykartlegging.
  • Utarbeidelse av handlingsplaner.
  • Orientering og høring av befolkningen.

EU-kommisjonen har gitt ut en egen veiledning til bestemmelsene i EUs rammedirektiv om kartlegging av utendørs støy. Veiledningen i kapittel 4 er dermed et supplement til EUs veiledning, med fokus på forhold som er spesifikt norske. Enkelte sentrale elementer fra EU-veiledningen er likevel gjengitt her.

Støydirektivet fastsetter ikke noen grenseverdier for støy. Direktivet inneholder heller ikke bestemmelser som forplikter landene til å gripe inn for å redusere støy dersom nasjonale grenseverdier overskrides.

Direktivet legger opp til at det fastsettes nasjonale grenseverdier som myndighetene kan bruke som vurderingsgrunnlag for ulike støytiltak. Direktivet forplikter også ansvarlige myndigheter til å lage nasjonale handlingsplaner som viser hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere støy og begrense antall støybelastede personer.

Resultatene fra støykartleggingen og handlingsplanene skal rapporteres til EU-kommisjonen. Rapportene kan brukes til å sammenligne støysituasjonen mellom ulike land i EU og se hvilke tiltak som gjennomføres. På et senere tidspunkt kan det på bakgrunn av direktivet komme felles, mer forpliktende europeiske krav for støyreduksjon og/eller emisjonskrav.

  1. 1 §5-11 Kartlegging av utendørs støyforhold Byområdene, anlegg utenfor byområdene
  2. 2 §5-12 Ansvar for kartlegging av utendørs støyforhold Informasjon om hvem som har ansvar for hva
  3. 3 §5-13 Beregning av støynivå Krav til beregning
  4. 4 §5-14 Handlingsplaner Krav til offentlig medvirkning, roller og ansvar, innhold, tidsperspektiv
  5. 5 Øvrige avsnitt i forskriften

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid