Anleggseiers rolle og ansvar

Anleggseierne har et selvstendig ansvar for kartlegging, offentliggjøring og utarbeidelse av handlingsplaner.  Anleggseier er ansvarlig for å kartlegge støy fra sine anlegg.

Statens vegvesen og Nye Veier har ansvar for å kartlegge støy fra riksveg. Fylkeskommunen har ansvar for å kartlegge støy fra fylkesvei. Kommunen har ansvar for å kartlegge støy fra kommunal veg.

Avinor og Forsvarsbygg har ansvar for å kartlegge støy fra sine respektive flyplasser.

BaneNOR har ansvar for å kartlegge støy fra sine jernbanelinjer. De lokale bybaneselskapene har ansvar for å kartlegge støy fra trikk og t-bane der dette faller inn under kartleggingsplikten etter forurensningsforskriften.

Innenfor de kartleggingspliktige byområdene har også industri som omfattes av direktiv 96/61/EF (IPPC-direktivet), samt havner, ansvar for å kartlegge støy fra sine anlegg.

Kommunens rolle og ansvar

Gjennom forskriftens § 5-12 er kommunene gitt ansvar for å sammenstille kartleggingen fra de ulike støykildene. I større byområder hvor flere kommuner inngår, er kommunen som har flest innbyggere ansvarlig for sammenstillingen. Når kommunene er pålagt dette ansvaret, følger det naturlig at kommunen aktivt bør gå inn og lede arbeidet. Dette for å sikre en god koordinering av arbeidet, som i neste omgang vil lette samordning og sammenstilling av data.

Innenfor byområdene, eller andre steder der flere kilder skal kartlegges i samme område, anbefales det sterkt at anleggseierne og berørte kommuner oppretter samarbeidsforum/prosjektgrupper som står for styring og gjennomføring av arbeidet. Det vil være naturlig at også Fylkesmannen som forurensningsmyndighet inviteres til å delta i disse.

Kommunene har videre en sentral rolle i offentliggjøringen av støykartene.

Forurensningsmyndighetenes roller og ansvar

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet etter denne forskriften. I kraft av dette må Fylkesmannen påse at anleggseiere og kommuner leverer resultater fra kartleggingen og handlingsplanarbeidet. Fylkesmannen må påse at dette leveres i en slik form at det kan benyttes i den nasjonale sammenstillingen og rapporteres videre til EU-kommisjonen. Krav til rapportering og maler omtales i § 5-18.

Fylkesmannen har videre ansvar for å oversende resultater og handlingsplanene til Miljødirektoratet gjennom portal for Strategisk støykartlegging.

Fylkesmannen har også en rolle i å lokalisere anleggseiere som kan være kartleggingspliktig i henhold til forskriftens bestemmelser, informere disse om de krav som er stilt, og føre tilsyn med at de ivaretar sine plikter.

Miljødirektoratets rolle og ansvar

Miljødirektoratet har ansvar for å ta imot resultater og handlingsplaner fra Fylkesmennene, sammenstille disse og sørge for at det lages en nasjonal oversikt.

Miljødirektoratet mottar resultater og handlingsplaner gjennom portal for Strategisk støykartlegging.

Miljødirektoratet har også ansvar for rapportering til EU-kommisjonen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid