Kan søknaden godkjennes eller ikke?

Kommunen opplyser om at tiltaket er søknadspliktig og behandler en eventuell søknad om dispensasjon i tråd med verneforskriftens bestemmelser eller naturmangfoldloven § 48.

Grundig vurdering

Foreta en grundig vurdering av hver enkelt søknad. Kommunen skal sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst, i tråd med:

  • Forvaltningslovens § 17 om forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt.
  • Relevant paragraf i verneforskriften eller naturmangfoldloven § 48.
  • Forvaltningsplanen for området og eventuelle relevante spesifikasjoner av verneforskriftens bestemmelser.
  • Naturmangfoldloven §§ 8-12.

I denne fasen vil dette rundskrivet om forvaltning av verneforskrifter være nyttig: Rundskriv_forvaltning_verneforskrifter_M106.pdf

Eventuell tillatelse etter verneforskriften fritar ikke for krav om tillatelse etter andre lovverk. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid