Kommunene rapporterer løpende i Naturbase og ved å rapportere dispensasjoner i Miljøvedtaksregisteret.

Dispensasjoner fra verneforskriftene

Kopi av alle vedtak skal registreres i Miljøvedtaksregisteret. Fristen for å registrere er tre virkedager etter at parten er underrettet om vedtaket, se forskrift om Miljøvedtaksregisteret § 3. 

I tillegg skal alle vedtak sendes i kopi til Fylkesmannen.

Brudd på verneforskriftene

Kommunen som forvaltningsmyndighet har et selvstendig ansvar for å påse at brudd på reglene blir anmeldt til politiet eller rapportert til Fylkesmannen og Miljødirektoratet for eventuelle administrative sanksjoner. Kopi av anmeldelse skal sendes Fylkesmannen og Miljødirektoratet. 

Oppdatering av Naturbase

Forvaltningsmyndigheten har ansvar for å oppdatere datasettet "naturvernområder" i Naturbase. Ut over dette er det fylkesmennenes ansvar å oppdatere alle kartobjekt for verneområdene i eget fylke, inkludert verneområder der forvaltningsmyndigheten er delegert til nasjonalpark-, verneområdestyrer eller kommuner. 

Veiledning og verktøy

Lenker til verktøy

I Naturbase er det publisert mange filer under "Dokumentasjon og rutiner". Filnavn som er mest relevante knyttet til kommunenes rolle, er de som betegnes med:

Miljødirektoratet bruker datasettet som et verktøy til mange formål, blant annet:

Sjekk at disse opplysningene er riktige

  • Forvaltningsmyndighet og type myndighet
  • Forvaltningsplanstatus, inkludert dato hvis det finnes en plan
  • Skjøtselsplanstatus, inkludert dato hvis det finnes en plan
  • Behov for skjøtsel eller tilrettelegging
  • Truetvurdering
  • Trusselvurderinger i og utenfor verneområdet
  • Legg ved disse dokumentene: Vernekart, forvaltningsplan og/eller skjøtselsplan 

Redigering av data i Naturbase gjøres på nett, med personlig brukerkonto, som brukes for alle datasett og tjenester i Naturbase. Ansvarlig for oppdatering må kontakte Miljødirektoratet for å opprette ny brukerkonto eller endre på rettigheter til kontoer.