Dokumentere brudd

Hvis kommunen blir varslet om et mulig brudd på verneforskriften er det viktig:

I alvorlige saker eller hvis det haster med å sikre bevis, bør kommunen følge disse rådene (lenke kommer).

Varslingsrutiner ved brudd

Kommunen vurderer

Kommunen kontakter

Kommunen vurderer om andre myndigheter må kontaktes hvis det kan være behov for å sette inn tiltak som hører hjemme under andre lovverk enn de som ligger under Klima- og miljødepartementet.

Befaring og dokumentasjon

Hvis det er nødvendig med befaring, kan Statens naturoppsyn (SNO) normalt dra ut for å sjekke opplysningene alene, hvis befaringen ellers må utsettes. I saker som er relevante for politiet, må befaringen avklares med dem. 

Hvis kommunen kommer frem til at tiltaket ikke bryter med bestemmelsene, skal den som meldte fra om tiltaket informeres. Saken kan da avsluttes.

Ved brudd på bestemmelsene må forholdene i saken beskrives i en rapport. Det er viktig at alle momenter blir dokumentert. Dette kan for eksempel gjøres ved bruk av video, bilde, oppmålinger eller kartfesting.

Begrense skade

Kommunen rådfører seg med oppsynsmannen på lokalkontoret til Statens naturoppsyn, som har myndighet til å pålegge at tiltak som begrenser skade skal settes inn. Kommunen har ikke myndighet til det.

Anmelde

Kommunen vurderer om forholdet skal anmeldes, hvis det er brudd på forskriften. De vurderer også om andre sanksjoner bør settes inn i tillegg til, eller istedenfor, en anmeldelse. 

Vektlegg ved vurdering av anmeldelse

  • presedenshensyn
  • sakens alvorlighet for verneverdiene
  • om ulovligheten går utover gitt tillatelse («kalkulert»)
  • om inngrepet gir varige skader og allmennpreventive hensyn
  • effekten av ikke å anmelde. Å unnlate å anmelde en overtredelse kan føre til at respekten for miljølovgivningen, og vedtak fattet med hjemmel i denne, svekkes hos publikum.

I saker hvor man velger å anmelde et forhold, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke er til hinder for:

Når det er hensiktsmessig bør pålegg om retting av det ulovlige forholdet vurderes nøye, jamfør naturmangfoldloven § 69. Kommunen kontakter i så fall Fylkesmannen, som har myndighet til å fatte vedtak om retting. 

Miljøerstatning 

  • er et alternativ til anmeldelse, som kan brukes ved mindre alvorlige forhold, jamfør naturmangfoldloven § 74.
  • Vedtak om miljøerstatning fattes av Miljødirektoratet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid