Kartlagte data

Kommunen kan fastsette kvoter for hele eller deler av kommunen. Kommunen skal ikke tildele kvote til godkjente bevervald.

Kartlagte data som gir kunnskap om bestandsstørrelse er viktig, for å fastsette realistiske tall for bestandsutvikling.

Eksempel

Hvis jaktrettshavere i et etablert hjorteviltvald eller bestandsplanområde ønsker å etablere en beverkvote for valdet, så bør de ha et estimat for antall bebodde revir i det gitte området. Det er rettighetshaverens ansvar, og ikke kommunens oppgave, å skaffe disse opplysningene.

Oversikt over skadekolonier

Den viltansvarlige i kommunen bør kartlegge og oppdatere en GIS-database der man finner en oversikt over vassdrag eller områder hvor bever forårsaker kroniske skader eller ulemper på andre interesser eller hvor bever ikke er ønsket i fremtiden.

Primært bør jakt og fangst planlegges i slike områder. Hvis uttak ved jakt rettes mot skadekolonier, vil omfanget av skade minke i det lange løp. Samtidig vil uttak av drektige hunner minke, siden en beverkoloni kun har én reproduserende hunn.

Oversikt over arealformål

Den viltansvarlige i kommunen bør ha oversikt over vannstreng eller arealer hvor bever er ønsket fredet, som for eksempel verneområder eller områder som brukes til undervisning, forskning, beversafari eller annet friluftslivsformål.