Veileder: Behandle søknad om skadefelling av hjortevilt

Kommunen kan gi grunneier tillatelse til å felle hjortevilt hvis dyr gjør skade på skog, jordbruk eller frukttrær.

I noen tilfeller kan hjortevilt gjøre vesentlig skade. Kommunen kan gi tillatelse til skadefelling, men kun etter at tiltak først er prøvd ut for å redusere eller forhindre skade.

  1. 1 Rammer for denne typen søknader Hva bør søknaden inneholde?
  2. 2 Vurdere tiltak for å avverge skade Hvilke tiltak er allerede prøvd ut?
  3. 3 Krav til vedtak om tillatelse til skadefelling Se sjekkliste for kommunens begrunnelse
  4. 4 Krav til vedtak om avslag om skadefelling Avslag skal begrunnes
  5. 5 Eventuell klage Klagen sendes kommunen