Ta hensyn til natur- og kulturminneverdier

Forvaltningen av de statlig sikrede friluftslivsområdene skal være kunnskapsbasert og i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven og kulturminneloven.

De som er ansvarlig for forvaltningen skal skaffe seg oversikt over verdiene i områdene.

Hvis drifts- og tilsynsansvarlig er i tvil om forvaltningen av området berører viktige natur- eller kulturminneverdier, skal vedkommende kontakte rette myndigheter før tiltak i områdene iverksettes. Dette gjelder selv om tiltakene framgår av godkjent forvaltningsplan for området.

Områdene kan være omfattet av restriksjoner vedtatt etter

  • plan- og bygningsloven
  • verneforskrifter etter naturmangfoldloven
  • fredning etter kulturminneloven

Regelverket knyttet til disse lovene må da legges til grunn ved forvaltningen.

For mer informasjon om naturmangfold og kulturminner:

Naturmangfold

Etter naturmangfoldloven § 7 skal generelt "Prinsippene i §§ 8 til 12 (...) legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen."

Forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder er forvaltning av fast eiendom og utøving av offentlig myndighet. Dette har særlig betydning der drifts- og tilsynsansvarlig ønsker å gjennomføre større fysiske tilretteleggingstiltak i henhold til forvaltningsplan for et statlig sikret friluftslivsområde.

Verneområder

I forvaltningen av statlig sikrede friluftslivsområder som senere har blitt verneområder skal det tas hensyn til områdets status både som statlig sikret friluftslivsområde og som verneområde.

Forvaltningsplanen og de faglige retningslinjene for det statlig sikrede friluftslivsområdet gjelder da side om side med bestemmelsene etter verneforskriften med tilhørende forvaltningsplan for verneområdet.

Ved eventuell interessekonflikt har verneforskriften med tilhørende forvaltningsplan forrang.

Drifts- og tilsynsansvarlig for det sikrede område må ha tett dialog med forvaltningsmyndigheten for verneområdet.

Kulturminner

Kommunen eller friluftsrådet bør vurdere å synliggjøre og formidle kulturminnene og kulturhistorien i området. Kulturminner kan bidra til opplevelsesverdiene i friluftslivsområdene og være en motivasjon til å bruke områdene.

Tilretteleggingstiltak må utføres slik at

  • totalopplevelsen av områdene ikke forringes
  • de bidrar til å hindre slitasje og skader på kulturminner

Det kan være nødvendig å kanalisere ferdselen for å skåne sårbare områder.