En plan for friluftslivets ferdselsårer skal identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv.

En plan for ferdselsårene i kommunen er et viktig kunnskapsgrunnlag for å ivareta friluftsliv i annen arealplanlegging, og er et godt hjelpemiddel for hvordan ferdselsårene kan utvikles på en miljømessig forsvarlig måte. Kommunen avgjør selv hvor plan for friluftslivets ferdselsårer hører hjemme i kommunens plansystem.

Planen skal gi en oversikt over:

  • nå-situasjonen
  • kommunens mål for friluftslivets ferdselsårer
  • beskrive tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene 

Kartlegging av nåsituasjonen danner grunnlaget for arbeidet med analysene, og alle turruter og ferdselsårer som har betydning for friluftslivet bør registreres. Kommunen må så vurdere hvilke tiltak som må iverksettes for å tette gapene mellom mål og nåsituasjonen. Aktuelle tiltak kan være nye traséer, fysiske tiltak i traséene, skilting og merking, informasjon og markedsføring. Ved utforming av planen må den avstemmes mot andre interesser som miljøverdier, trafikksikkerhet, landbruk og reindrift mv.

Se også:

Opparbeide ferdselsårer

Etter at kommunen har avklart hvor de vil ha ferdselsårer for friluftsliv i sin kommune, kan de sammen med grunneiere, friluftsråd eller frivillige lag og organisasjoner videreutvikle disse ferdselsårene.

Digitale verktøy til hjelp i planarbeidet

Bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS) er til god hjelp for å holde oversikt over informasjon som er samlet inn og hvilke tiltak som foreslås i planen.

Bruk av GIS krever tilgang til et GIS-verktøy. Miljødirektoratet har tilrettelagt en QGIS-løsning for friluftslivets ferdselsårer. For å ta det i bruk forutsetter det at du først installerer QGIS. Programvaren er gratis og kan lastes ned fra nett. Bruk versjon 3.4 (long term release). 

Slik henter du programvare og QGIS-prosjekt

Benytt et ferdig oppsatt prosjekt i programvaren QGIS. NB! velg "Long term release repository (most stable–ver)".

Lagre og pakk ut på egen PC. Når QGIS-programvare er installert, dobbeltklikker du på prosjektfila ff_mal.qgz, og du er i gang:

Veiledningsvideor for bruk av QGIS-prosjektet

Lenker til videoer på Youtube:

Registrere egenskaper

Til hver trasé og hvert målpunkt som tegnes i plankartet skal det knyttes egenskaper, for eksempel navn, type ferdselsåre og beskrivelse av ferdselsåre. Egenskapene legges inn i en tabell enten i Qgis, eller i en tabell (Excel eller annen programvare) som gir mulighet for å sortere informasjon.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid