Sjekkliste

Kommunen må vurdere hver enkelt søknad og sørger for at saken blir tilstrekkelig opplyst. Det innebærer å oppfylle plikten til å utrede og informere. Det følger av forvaltningslovens § 17.

Kommunen må vurdere disse punktene

 • Er vilkårene etter nasjonal forskrift § 5§ 5a, § 5b og § 6 oppfylt?
 • Vurder behovet for transport opp mot mulige skader og ulemper for natur og friluftsliv? Dette følger av motorferdselloven § 1 og § 8.
 • Søknaden ut fra prinsippene i naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget, § 9 om føre-var-prinsippet, § 10 om økosystemtlinærming og samlet belastning, § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
 • Vilkår ved en eventuell godkjenning, for å redusere skader og ulemper som følge av transporten. Dette følger av nasjonal forskrift § 7.

Søker har ikke krav på tillatelse selv om vilkårene er oppfylt. Kommunen må bruke sitt forvaltningsmessige skjønn for å ta stilling til om tillatelse kan gis. Vurderingene som legges til grunn for vedtaket skal framkomme skriftlig. Det skal alltid følge av vedtaket hvordan prinsippene for offentlige beslutninger er vurdert. 

Det er ikke anledning til å forskjellsbehandle søknader ut fra for eksempel bostedskommune eller statsborgerskap.

Tillatelse

Vedtak om å gi tillatelse skal begrunnes.

Når det gjelder begrunnelsens innhold, se forvaltningsloven § 25.

Det skal framkomme av vedtaket hvordan prinsippene i naturmangfoldloven kapittel II er vurdert. Dette innebærer å synliggjøre vurderinger av:

 • kunnskapsgrunnlaget. Se naturmangfoldloven § 8
 • føre-var-prinsippet. Se naturmangfoldloven § 9 
 • økosystemtlinærming og samlet belastning. Se naturmangfoldloven § 10
 • kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Se naturmangfoldloven § 11 
 • miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Se naturmangfoldloven 
 • § 12

Søker må informeres dersom kjøring også krever tillatelse etter andre regelverk og bestemmelser, for eksempel ved kjøring i verneområdene.

Vilkår

Dersom kommunen etter en skjønnsmessig vurdering finner grunnlag for å gi tillatelse, må kommunen vurdere om det bør settes vilkår til tillatelsen som kan redusere ulempene og skadene for naturmiljø og mennesker.

Kommunen må vurdere å settes vilkår om at kjøring skal:

 • Skje i et bestemt tidsrom og for et bestemt antall turer. Unntaksvis kan tillatelser gis for lengre perioder, for eksempel kan det for kjøreformål som strekker seg over flere år og som det ikke er tvil om berettigelsen av. Tillatelsen kan ikke gjelde for et lengre tidsrom enn fem år.
 • Skje til bestemte tidspunkt, for eksempel datoer, bestemte ukedager eller tidsrom på dagen.
 • Følge bestemte løyper eller traseer. Dette bør gjøres for å konsentrere den nyttetransporten som skal aksepteres, slik at den er minst mulig til skade og sjenanse for naturen, miljøet og friluftslivet.

I de tilfeller det settes vilkår ved tillatelsen om at ferdselen skal kanaliseres til bestemte traseer, bør forholdet til grunneier avklares under saksforberedelsen.

Grunneiers rett til å nekte

Motorferdselloven innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har, etter gjeldende rettsregler, til å forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Brukeren har rett til å nekte motorferdsel når den bruksberettigete kommer i grunneiers sted. Typisk her er forpaktere og innehavere av festetomter. 

Forholdet mellom grunneier og den som kjører i utmarka er et privatrettslig forhold som ikke reguleres av motorferdselloven. Ved tillatelse etter søknad, bør kommunen gjøre oppmerksom på at det også er nødvendig med samtykke fra grunneier.

Skriftlig tillatelse

Tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transport.

Tillatelsen bør inneholde:

 • Eventuelle vilkår for tillatelsen.
 • Informasjon om nødvendigheten av å innhente grunneiers samtykke.
 • Opplysning om aktsomhetsplikten.

Avslag

Vedtak om avslag skal begrunnes.

Når det gjelder begrunnelsens innhold, se forvaltningslovens § 25.

Det skal framkomme av vedtaket hvordan prinsippene i naturmangfoldloven kapittel II er vurdert. Dette innebærer å synliggjøre vurderinger av:

 • Kunnskapsgrunnlaget. Se naturmangfoldloven § 8
 • Føre-var-prinsippet. Se naturmangfoldloven § 9 
 • Økosystemtlinærming og samlet belastning. Se naturmangfoldloven § 10
 • Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Se naturmangfoldloven § 11 
 • Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Se naturmangfoldloven § 12

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid