Kommunens vedtak om å fastsette snøskuterløyper, inkludert bestemmelsene om bruk, kan påklages av en angitt gruppe privatpersoners, organisasjoner og offentlige myndigheter. 

Disse gruppene kan klage

  1. Grunneiere og rettighetshavere, som for eksempel tomtefestere til eiendommer i løypenes influensområde. 
  2. Sametinget.
  3. Det enkelte reinbeitedistrikt, dersom løypene går i eller påvirker områder som brukes av rein.
  4. Organisasjoner, dersom interessene de skal ivareta blir berørt. Dette gjelder for eksempel frilufts-, naturvern- og snøskuterorganisasjoner, grunneier-, bruker- og velforeninger. 
  5. Nabokommuner og statlige og regionale organer, dersom deres interesser blir berørt. 
  6. Fylkeskommunen og statlige organer slik som fylkesmannen, Vegvesenet, når interesser som de er satt til å ivareta, blir berørt.

Som utgangspunkt kan nabokommuner, statlige og regionale organer klage over tilsvarende forhold som vil kunne gitt grunnlag for innsigelse i en plansak. Det vil si når det gjelder spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområder. Støy og andre negative virkninger for lokalt friluftsliv kan være grunnlag for klage. 

Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring i kapittel VI gjelder.

Klagen sendes til kommunen, som videresender den til fylkesmannen.

Fylkesmannen er klageorgan og kan prøve alle sider av saken. Dette står i forvaltningsloven § 34.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid