Forslaget til snøskuterløyper skal sendes på høring etter reglene for høring i plan- og bygningsloven § 11-14

Dette innebærer at forslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst en lokal avis og gjøres tilgjengelig i digitale medier. Fristen for å gi uttalelse er minst seks uker.

Høring er en viktig del av medvirkningsprosessen. Du kan lese mer om medvirkning i steg nummer to i denne veilederen. 

 

Krav til innhold i høringen

I høringsbrevet må kravene om innholdet i saksframlegget på høringen være oppfylt. Det følger av plan- og bygningsloven § 11-14 andre ledd.

Høringsforslaget må inneholde

  • Kart som på en forståelig og entydig måte viser hvor de alternative snøskuterløypene er foreslått. 
  • Utkast til de kommunale bestemmelsene om bruken av løypene. 
  • Redegjørelse for hvordan de særkilte hensynene skal ivaretas. Kommunen skal utrede hvordan snøskuterløypene kan påvirke naturmangfold og friluftsliv. Utredning og kartlegging skal fremgå av høringen. 
  • Utsnitt av kommuneplankart og annen dokumentasjon som er nødvendig for å ta stilling til traseen. 
  • Redegjørelse av forslagene til snøskuterløyper på bakgrunn av hvordan arealbruk er avklart i for eksempel arealplaner og konsesjoner. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid