Hvilket område skal utredes?

Kommunen skal utrede virkningene løypene har for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet. 

Influensområdet er det området som blir påvirket av at snøskuterløyper etableres, for eksempel områder som blir påvirket av støy. 

Det er ikke bare virkninger på friluftsliv og naturmangfold i disse løypene som er relevant, men også virkninger for berørte områder utenfor løypene. 

Forhold som må utredes

Kommunen må ta en rekke hensyn før en snøskuterløype kan fastsettes. Dette følger av forskriften § 4a femte ledd.

Kommunen bør ikke fastsette snøskuterløyper som er til vesentlig ulempe for disse hensynene. Disse forholdene må utredes og vurderes:

Denne listen er nødvendigvis ikke uttømmende. Andre lokale forhold kan spille inn.

Videreføre eksisterende løyper i Nord-Troms og Finnmark

Kommuner i Nord-Troms og Finnmark som ønsker å videreføre eksisterende snøskuterløyper skal følge de samme reglene som er skissert i denne digitale veilederen. 

Miljødirektoratet har i brev av 22. september 2017 redegjort for krav og veiledning til utredning og prosess, og gir samtidig noen overordnede anbefaliger og råd for prosessen.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid