Krav i forvaltningsloven

Kommunen skal oppfylle de grunnleggende kravene i forvaltningsloven om utredning, varsling, uttalelse, formkrav og kunngjøring. Det følger av forvaltningsloven kapittel VII.

Særregler

I tillegg til prosesskravene i forvaltningsloven, gir nasjonal forskrift prosessregler som går lengre enn forvaltningslovens grunnleggende krav.

Tilleggskrav

Se forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a tredje, sjette og sjuende ledd.

  • Forslag til snøskuterløyper skal sendes på høring som beskrevet i plan- og bygningsloven § 11-14
  • Kommunen skal kunngjøre vedtak etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd 
  • Før kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. Dette følger av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a sjette ledd. Du kan lese mer om utredning i steg 4 i denne veilederen
  • Kommunen kan ikke fatte vedtak om snøskuterløyper før grunneier har samtykket. Det følger av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a sjuende ledd.  Du kan lese mer om samtykke fra grunneier i steg 3 i denne veilederen.

Medvirkning

Når kommunen går i gang med en prosess for å utrede om de skal fastsette en snøskuterløype, må de følge krav om medvirkning, samarbeid, offentlighet og informasjon.

Råd om hvem kommunen bør involvere

Offentlige etater

Kommunen bør tidlig i prosessen involvere ulike instanser for sikkerhet og kontroll.

Kontakt fylkeskommunen og aktuelle sektormyndigheter som for eksempel Fylkesmannen, Vegvesenet, Norges Vassdrags- og energidirektorat og politiet. Der det er aktuelt med grensekrysning bør også norske, svenske eller finske tollmyndigheter involveres. 

Vegeier

Kommunen må involvere vegeier tidlig i prosessen hvis snøskuterløyper skal legges langs eller over veier. 

Interessegrupper

Berørte interessegrupper bør få komme til orde i beslutningsprosessen. Eksempler:

  • Næringsinteresser, herunder reindriftsnæringa
  • Beboerforeninger, grunneiere, velforeninger og hytteforeninger
  • Turlag og andre friluftsorganisasjoner
  • Miljøorganisasjoner 

Andre tiltak

Kommunen bør vurdere om det er behov for å sikre en god og åpen prosess, ut over prosesskravene som finnes i forskriften § 4 a. Dette kan for eksempel være oppstartsmøte, eller møter med berørte parter for å drøfte bestemte tema. 

Kommunene bør ivareta åpenhet i slike prosesser og oppfordres til å følge rådene i denne veilederen:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid