Kunngjøring

Kommunen skal kunngjøre vedtak etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd. 

De som er direkte berørt av løypene skal underrettes særskilt ved brev med informasjon om klageadgang og frist for klage. Dette gjelder: 

  • Grunneiere
  • Festere
  • Rettighetshavere
  • Naboer

Vedtaket skal også kunngjøres i minst en avis som er tilgjengelig på stedet, og gjøres tilgjengelig på elektroniske medier. 

Det stilles særskilt krav til kunngjøringen fordi kommunens vedtak kan påklages. I tillegg gjelder forvaltningslovens krav til kunngjøring i §§ 38 og 39. Her er det et krav at forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend. 

Rapportere data til nasjonal database

Når løyper er vedtatt bør kommunen rapportere data om løypene til i nasjonal database for snøskuterløyper.

Databasen gir en nasjonal kartfesta oversikt som viser hvor løypene går og hvilke vilkår som er satt for bruk av den enkelte løype. Denne informasjonen vil ha nytteverdi for brukere, forvaltning, politi- og redningstjeneste og i sammenheng med kontroller.

Merke snøskuterløypene

Kommunene har ansvar for å merke snøskuterløypene. Det omfatter å informere om hvilke bestemmelser som gjelder. 

Legg vedtatt løype inn i kommuneplanens arealdel

Når kart og bestemmelser er vedtatt skal snøskuterløypene tegnes inn i kartet til kommuneplanens arealdel.

Løypene skal vises med linjesymbol i gjeldende standard for arealplan. Det forhåndsdefinerte linjesymbolet SOSI kode 1164 skal brukes ved inntegning i kommuneplanens arealdel.

Linjen i kommuneplanens arealdel er til informasjon og har ikke rettslig virkning. Den vil være en viktig informasjon i den kommunale arealplanleggingen. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid