Vedtak om forskrift om snøskuterløype

Det er kommunestyret som har myndighet til å fastsette snøskuterløyper. Kommunestyret kan overføre myndigheten til annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, men kan ikke overføre myndigheten til kommuneadministrasjonen.

Vedtak om å fastsette snøskuterløyper skal utformes som en lokal forskrift. Forskriften må inneholde et kart over løypene og bestemmelser for bruken av dem.

Det skal framgå av vedtaket hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvenser av løypene har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt.

Kommunens vurdering av hensyn kommunen plikter å ta skal også framgå av vedtaket. En god begrunnelse er viktig, blant annet fordi vedtaket kan påklages. Se forskriften § 4a, åttende ledd.

Det er hensiktsmessig at kommunen vedtar kartet og bestemmelsene samtidig. Begge deler må ha rettskraft før løypene tas i bruk.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid