Liste over nytteformål der ferdsel er tillatt

Regelverket tillater motorferdsel på vinterføre for en rekke nytteformål, uten at det kreves søknad og tillatelse fra kommunen. Bruk av motorkjøretøy på snødekt mark er regulert av forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 3 bokstav a) til j).

  1. De ulike nytteformålene som ikke krever søknad, finner du i lista nedenfor.
  2. Trykk på det nytteformålet du vil lese om.
  3. Teksten om nytteformålet du valgte blir synlig.

Hvis søknaden eller henvendelsen gjelder nytteformål som er tillatt uten å søke, kan saken avsluttes ved å orientere om det.

Kjøreformål som krever tillatelse fra kommunen

Hvilken hjemmel skal søknaden behandles etter?

Hvis saken ikke gjelder tillatte nytteformål, så må kommunen motta en skriftlig søknad om dispensasjon fra motorferdselloven.

Kommunen må vurdere om det kan gis dispensasjon fra regelverket. Ut fra formålet søkeren oppgir, må kommunen nå vurdere om regelverket har hjemmel til å gi dispensasjon. Forskriften åpner for at kommunen kan gi tillatelse til bruk av snøskuter for følgende formål:

Forskriften åpner for at kommunen kan gi tillatelse til bruk av snøscooter for følgende formål:

Forskriften åpner videre for at kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy for følgende formål:

  • Transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring, § 5a
  • Ved særlige behov, § 6

Bestemmelsen i forskriften § 6 om unntakstilfelle, skal vurderes strengt. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis.

Hak av og les mer:

Kjøring i forbindelse med utmarksnæring, § 5a

Det er kun transport av materiell og utstyr som kan tillates. Motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring som baserer seg på transport av personer, er forbudt.

Hva menes med utmarksnæring?

Motorferdselregelverket åpner for at det kan gis tillatelse til motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring, både på barmark og på snødekket mark. Med utmarksnæring menes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder og turist- og reiselivsnæring, samt leting og undersøkelse av mineralske ressurser. Næringsmessig høsting av naturgoder er fiske, jakt, plukking av bær og sopp, sanking av lav og mose og lignende.

Krav til virksomhet og inntjening

Det kreves at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret. For at det skal være næringsdrift, må det dreie seg om virksomhet av økonomisk karakter. Aktiviteten må ha et innhold som gjør den egnet til å gi overskudd. Det skal ikke gis tillatelse til bruk av motorferdsel i utmark til enkeltstående aktiviteter eller tilfeldige oppdrag, eller virksomhet som foregår i så liten målestokk eller så sporadisk at det ikke kan anses for å være næringsdrift.

Det er vanskelig å dokumentere inntjening før virksomheten er startet opp, og en aktivitet som er tenkt å være innbringende vil ofte gå med tap de første årene. Derfor kan kommunen første gang kun gi en midlertidig tillatelse med inntil to års varighet. I søknaden må det legges ved en realistisk framdriftsplan som viser forventet aktivitet og inntjeningsmål i perioden. Tillatelsen kan forlenges dersom den næringsdrivende kan dokumentere at den samlede utmarksnæringen er momspliktig.

At virksomheten er momspliktig innebærer at momspliktig salg overstiger kr 50 000,- i løpet av en 12 måneders periode. Samtykke fra grunneieren bør av hensyn til den kommunale behandlingen innhentes ved søknadstidspunktet. Se mer om grunneiers rett til å nekte under punkt om tillatelse.

Vurdering av behov for transport

Kommunen må vurdere hvilken form for fremkomstmiddel det eventuelt skal gis tillatelse til.  Kommunen må også vurdere om transporten på grunn av vekt, størrelse, omfang, avstand og lignende er strengt nødvendig. Det skal ikke gis tillatelse til transport av materiell og utstyr dersom transportbehovet er av så lite omfang at det lett kan løses uten motorisert transport.

Spesielle regler for Troms og Finnmark

Finnmark og Nord-Troms har et generelt motorferdselsforbud i tida 5. mai til 30. juni. I denne perioden må næringsdrivende, også søke om dispensasjon fra motorferdselsforbudet etter § 6 om unntakstilfelle. Dette må de ha i tillegg til tillatelsen etter nasjonal forskrift § 5a om at kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Hensynene bak motorferdselsforbudet er sterke. I vurderingen om det skal gis dispensasjon i perioden 5. mai til 30. juni må disse hensynene veies opp mot den enkelte søkers næringsmessige behov. I vurderingen om det skal gis dispensasjon, kan det legges vekt på sannsynligheten for at en årlig omsetning på kr 50 000,- vil bli nådd i løpet av to år.

Søkeren må vise et særlig behov

Kommunen må vurdere om kjøring er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er formålet med selve transporten som er avgjørende i denne sammenheng. Det er derfor ikke avgjørende om transportøren ser transporten som lønnsom, dersom ikke transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig behov. 

Behovet må ikke knyttes til turkjøring

Det siktes her til ren turkjøring, det vil si kjøring for turens skyld. Kommunen kan ikke gi dispensasjon til fornøyelseskjøring.

Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte

Kommunen kan bare gi tillatelse dersom behovet ikke kan dekkes på annen måte. Kommunen kan heller ikke gi tillatelse dersom behovet kan dekkes tilfredsstillende ved leiekjøring.

Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper og ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum

Kommunen kan i unntakstilfelle gi tillatelse. I slike tilfeller ligger en skjønnsmessig vurdering til grunn. Kommunen skal vurdere behovet for transport opp mot mulige skader og ulemper for natur og mennesker i knyttet til målet om å redusere motorferdselen til et minimum. Det må også vurderes hvilke virkninger motorferdselen vil ha når det gjelder spor i terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området er og konflikter som kan oppstå i forhold til andre interessegrupper og naturmiljø, med videre.

Hva som er unntakstilfeller, særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte er en skjønnsmessig vurdering. I vurderingen må lokale forhold kunne spille inn, men likevel slik at bestemmelsens strenghet ivaretas. Den enkelte søknad må ses i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader. Selv om den enkelte tillatelse ikke vil by på vesentlige ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til de samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader. 

Noen presiseringer om ulike formål ved vurdering av § 6

Hak av og les mer om det enkelte temaet:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid