Søknader som er forankret i vedtatte planer prioriteres

Miljødirektoratet prioriterer sikringssøknader som er forankret i vedtatte planer etter plan- og bygningsloven. 

Det er i utgangspunktet ikke krav om at arealet skal være avsatt til friluftslivsformål i en vedtatt arealplan. Likevel kan det i konkrete saker stilles som vilkår for å få gjennomført sikringssaken. Planformål har også betydning for erstatningsnivået for arealet i sakene.

Fordeler med at området er forankret i plan

Forankringen øker sjansen for at sikring av friluftslivsområdet skjer som ledd i en plan for utvikling av friluftslivstilbudet i kommunen og er vurdert i en regional sammenheng.

Når et område er avsatt til friluftslivsformål i en vedtatt arealplan, har ulike interesser fått muligheten til å bli hørt. Det er også gjort avveininger mellom interessene. Denne arealavklaringen kan ha stor betydning for gjennomføringen av sikringssaker.

Eksempel på planer

Et område eller en ferdselsåre som er aktuell for sikring kan inngå i ulike plansammenhenger, for eksempel

  • regionale planer
  • kommuneplanens arealdel
  • temaplaner, som grønnstrukturplan, plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, plan for universell utforming
  • områdeplaner
  • detaljplaner
  • osv.

Kontakt Miljødirektoratet ved spørsmål om planforankring av arealer som skal sikres til friluftslivsformål.

Ivareta områdets natur- og kulturminneverdier

Når kommunen eller friluftsrådet ønsker å sikre et areal, bør de på et tidlig tidspunkt avklare hvordan de skal ivareta områdets natur- og kulturminneverdier sammen med friluftslivsinteressene.

Oversikter over naturverdier og kulturminner

Naturbase

Naturbase gir kartfestet informasjon om blant annet utvalgte områder for natur og friluftsliv. Kontakt fylkesmannens miljøvernavdeling for mulige kartlegginger som ikke er lagt i Naturbase ennå.

Artsdatabanken

Basen gir blant annet oversikt over arter som er observert i området.

Askeladden og kulturminnesøk

Basene gir oversikt over kulturminner i området. Kontakt fylkeskommunen ved behov for mer informasjon om kulturminner.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid