Kommunen får god kunnskap om sine friluftslivsområder gjennom kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Dette er de fleste kommuner i gang med eller har gjennomført.

Statlig sikring kan løse utfordringer knyttet til tilgjengelighet og tilrettelegging i områder der allemannsretten og friluftsloven er ikke er tilstrekkelig for å ivareta allmennhetens mulighet til å utøve friluftsliv. Friluftsloven gjelder for eksempel bare i begrenset utstrekning over innmark, og den gir ikke adgang til tilrettelegging.

Staten bidrar til sikring i første rekke når

  1. området er svært populært og allmennhetens bruk overstiger eller vil overstige det grunneier må akseptere som følge av allemannsretten
  2. det er behov for fysisk tilrettelegging for å ivareta arealene og sikre allmennhetens bruk
  3. et areal er utsatt for stort utbyggingspress og samtidig har en nøkkelfunksjon, for eksempel som en del av en sammenhengende grønnstruktur eller tursti

Følg de statlige prioriteringene

Søknaden må være i tråd med Klima- og miljødepartementets prioriteringer for å kunne innvilges.

Prioriteringene publiseres årlig i rundskrivet "Tilskotsordningar for <årstall> i kapittelet Statlege tileigningar, bandlegging av friluftslivsområde, kap. 1420 post 30."

Lenke til rundskrivet ligger i høyre margdet elektroniske søknadssenteret.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid