Kommunens ansvar

Kommunen eller det interkommunale friluftsrådet har ansvar for å utarbeide forvaltningsplan.

Fylkeskommunens ansvar

Fylkeskommunen har ansvar for å

  • stimulere til at forvaltningsplaner utarbeides
  • utarbeide fylkesvise oversikter over behovet for tiltak og kostnader samlet sett
  • godkjenne nye og reviderte forvaltningsplaner, i rollen som representant for staten som grunneier og rettighetshaver

Fylkeskommunens godkjenning

Fylkeskommunens gir sin godkjenning under forutsetning av at

  • tiltaket er i tråd med formålet for sikringen
  • tiltaket utføres på en naturvennlig måte
  • tiltaket ikke er ødeleggende for biologisk mangfold og kulturminner

For at fylkeskommunen skal kunne foreta en god nok vurdering av tiltak, bør planlagte tiltak være kartfestet.

Tiltakshaver må innhente alle andre nødvendige tillatelser etter relevant lovverk før tiltaket gjennomføres.

Fylkeskommunens rolle på vegne av staten

I statlig eide områder er fylkeskommunens aksept å regne som grunneiers aksept for at tiltaket kan gjennomføres. I øvrige områder er godkjenning å regne som rettighetshavers aksept for gjennomføring av tiltaket.

En godkjent forvaltningsplan er også å regne som en godkjenning fra staten som grunneier eller rettighetshaver for at planlagte tiltak kan gjennomføres gjennom støtte fra andre offentlige tilskuddsordninger, som for eksempel spillemiddelordningen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid