Klimatilpasning

Norge har et nasjonalt mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses klimaendringene.

Hva er klimatilpasning?

Klimatilpassing innebærer å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg og iverksette tiltak for å på den ene siden å hindre eller redusere skade, og på den andre siden utnytte mulighetene som endringene kan innebære.

Klimatilpasning krever kunnskap om klima

Norge opplever allerede klimaendringer. Fram mot år 2100 vil Norge få et varmere klima, med mer nedbør, kortere snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende havnivå.

Tilpasning til klimaendringer krever kunnskap, både om fortidens og dagens klima, hvordan klimaet vil endres fremover og hvordan dette påvirker hensyn og interesser som skal ivaretas.

I front – kommunenettverk for klimatilpasning

Nettverket "I front" bidrar til å videreutvikle arbeidet med klimatilpasning i Norge gjennom kunnskapsutvikling og kompetanseheving.

Tilskudd til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til økt kunnskap om hvordan klimaendringene berører dem og utredninger om hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene.