Klimatilpasning som del av naturforvaltningen

Arter og naturtyper påvirkes av klimaendringene, og for å sikre naturmangfoldet er klimatilpasning en nødvendig del av naturforvaltningen.

Klimaet spiller en viktig rolle for det biologiske mangfoldets livsvilkår. Arter og naturtyper påvirkes både direkte og indirekte, og for å sikre naturmangfoldet er klimatilpasning en nødvendig del av naturforvaltningen.

Natur og naturbaserte løsninger vil også være viktige for å dempe virkningene av klimarelaterte faktorer som flom, skred, overvann, avrenning m.m. i andre deler av samfunnet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid