Summen av mange dispensasjoner kan få utilsiktede følger for naturmiljøet ved at mange små inngrep og forstyrrelser påvirker økosystemene, og vanskelig lar seg forene med naturen og miljøets behov for sammenhengende økologiske funksjonsområder og forflytningskorridorer.

Store, intakte og sammenhengende naturområder bør bevares slik at arter og naturtyper får bedre forutsetninger for å tilpasse seg klimaendringene blant annet gjennom å fungere som spredningskorridorer. Slike områder kan også forebygge mot intens nedbør, flom og overvann

Klimaendringene kan øke presset på natur og miljø, og arealbruken må derfor vurderes både med utgangspunkt i dagens og framtidens klimautfordringer og påvirkninger på naturmiljøet.

 

Hvordan gi dispensasjon?

  • Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jfr. PBL § 19-2 2. ledd.
  • Ved vurdering av hvorvidt hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt bør påvirkningen av et endret klima og konsekvensene av dette for naturmiljøet være en del av den samlede vurderingen etter PBL § 19-2, 2. ledd.
  • Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jfr. PBL § 19-2 3. ledd, herunder konsekvenser som følge av klimaendringene for naturmiljøet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid