Planbeskrivelse

Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Her er det viktig å vurdere om et klima i endring kan få konsekvenser for planforslaget.

Hvis det er funn i helhetlig ROS som bør følges opp i planer etter PBL, kan dette konkretiseres i planbeskrivelsen.

Hvordan ta det inn i planbeskrivelsen?

  • Inneholde en beskrivelse av klimapåvirkninger på naturmiljøet og hvordan dette hensyntas i planen. Dette gjelder også for planer hvor det ikke er krav om konsekvensutredning. Da vil det som hovedregel være tilstrekkelig med en kvalitativ vurdering og beskrivelse av virkningene for miljø og samfunn, herunder klimapåvirkninger på naturmangfold og vannforvaltning. Der planforslaget inneholder en eller flere strategier for fremtidig arealbruk skal det gis en vurdering av hvordan disse strategiene vil påvirke miljø og samfunn. Klimapåvirkninger ivaretas her som del av en samlet vurdering av virkninger på planområdet.
  • Inneholde en situasjonsbeskrivelse av dagens situasjon i og i tilknytning til planområdet. I denne sammenheng må det derfor sies noe om dagens klimautfordringer, herunder i forhold til naturmiljøet. Slik kunnskap om hensynet til klimatilpasning er viktig for å beskrive virkningene av planen både ift. dagens klimautfordringer og framtidige klimautfordringer.
  • Dersom det i eksisterende plan er tatt hensyn til klimaendringer bør planbeskrivelsen ved rullering av eksisterende planer inneholde en vurdering av behovet for justeringer basert på ny kunnskap om temaet
  • Beskrive hvilke konsekvenser tiltakene som gjøres i plan vil ha for eksisterende og forventede framtidige forhold

Konsekvensutredninger

For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides en konsekvensutredning.

Konsekvensutredningen skal si noe om planens virkninger og konsekvenser for miljø og samfunn - klimapåvirkninger må vurderes som en del av en samlet påvirkning på naturmiljøet i planområdet.

Miljø og samfunn påvirkes av klimaendringer. Det vil derfor ofte være nødvendig å undersøke hvordan ventede klimaendringer kan påvirke planområdet, samt hvordan utbygging sammen med ventede klimaendringer kan påvirke omkringliggende områder – samlede virkninger.

I en KU skal man ikke utrede konsekvenser av klimapåvirkninger av en plan eller tiltak, men man skal utrede virkningene av planen som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn. Som en del av dette må klimaendringer tas inn som del av en vurdering av samlet påvirkning for planområdet.

KU skal videre beskrive faktorer som kan bli påvirket av en plan eller et tiltak. Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred skal vurderes. Klimapåvirkninger vil også være en del av eksisterende og framtidig miljøtilstand, som kan påvirke planen eller tiltaket. Aktuelle klimainduserte risiki forbundet med lokalisering av et tiltak vil derfor være aktuelt å utrede som del av KU.

Virkninger som følge av klimaendringer som endrede temperaturer, endrede nedbørmengder, avrenning, tørke og ekstremvær vil kunne påvirke viktige faktorer i planleggingen som naturmangfold og vannforvaltning og må vurderes. Det å ta gode plangrep, som f.eks å sikre sammenhengende naturområder for å sikre naturtyper og arters mulighet til å forflytte og tilpasse seg i takt med et endret klima vil for eksempel være viktig å vurdere. Klimaprofiler for fylkene er et viktig kunnskapsgrunnlag i KU-arbeidet.

På kommuneplannivå bør utredningene ha et overordnet, langsiktig og helhetlig perspektiv og belyse virkninger av strategiske valg, problemstillinger og tema (hva og hvor). Konsekvenser av et klima i endring bør inngå i denne typen vurderinger og legges til grunn ved beslutninger knyttet til planforslaget.

På reguleringsplannivå bør utredningene være mer rettet mot virkninger av konkret utforming og detaljtilpasning av planlagt utbygging for miljø og samfunn (hvordan), herunder som følge av et klima i endring. Her vil en mer detaljert kunnskap om lokale klimapåvirkninger være viktig.

Det er viktig å vurdere om det er klimarelaterte forhold i risiko- og sårbarhetsanalyser i arealplanlegging og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse etter Sivilbeskyttelsesloven, som har relevans og betydning for arbeidet med konsekvensutredninger.

Medvirkning

For planer der det er krav om planprogram, skal dette sendes på høring, jf. pbl § 4-1 og § 15 i forskrift om konsekvensutredninger.

<Lovdataintegrasjon>

Se også reguleringsplanveilederen kap. 3.2 om medvirkning.

Jamfør PBL § 5-1 skal enhver som fremmer planforslag, legge til rette for medvirkning. Planlegging og byggesaksbehandling skal sikre demokrati og medvirkning slik at alle som blir berørt skal kunne delta og få mulighet til å uttale seg .

Planer med vesentlig virkninger for miljø og samfunn utløser krav om konsekvensutredning. For slike planer er det også egne krav til medvirkning. For planer der det er krav om planprogram, skal dette sendes på høring, jf. reguleringsplanveilederen kap. 3.2.

Hvordan ta hensyn til medvirkning i arbeidet med klimatilpasning?

I medvirkningsprosesser er det viktig å etterspørre og legge vekt på kunnskap om lokale forhold, jf. punkt 4.3 annet avsnitt i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Kunnskap om klimarelaterte hendelser og påvirkninger på naturen som ikke nødvendigvis er vitenskapelig dokumentert er eksempler på slik kunnskap.

Lenker og ressurser

Veiledere

Kartverktøy

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid