Barskoger har et rikt artsmangfold. Flere rødlistede arter av insekter, fugl, karplanter, lav og moser er knyttet til granskog eller lavrik barskog

Økosystemtjeneste

  • ved og trevirke/materiale, inntektskilde
  • rekreasjon, høsting og sanking
  • jakt

Klimakonsekvenser

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid