De fleste brakkvannssjøer ligger mellom 1-3 meter over havet. Naturtypen er viktig for fiskearter som vandrer mellom salt- og fersk-vann (anadrome og katadrome arter).

Økosystemtjenester

  • Bidrar vesentlig til vanngjennomstrømming, erosjons- og naturskadesikring.

Klimakonsekvenser

Begge deler kan påvirke anadrome og katadrome fisekarter negativt.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid