Fjell er områder over den klimatiske skoggrensa og utgjør 60 prosent av landarealet vårt.

Noen av naturtypene i fjellet er særlig avhengige av temperatur, snømengde og fordeling av snø i terrenget. Mange rødlistede arter er knyttet til kalkrike områder. Mange alpine ansvarsarter finnes bare i nord, andre finnes bare sør i Norge.

Økosystemtjenester

Rekreasjon, høsting og sanking.

Klimakonsekvenser

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid