Fjellheier og lesider finnes i områder med relativt god klimatisk beskyttelse og voksemuligheter for busker, bærlyngarter, gress og urter. Heiene er flatere, mens lesidene ofte er sterkt skrånende.

I kalkrike fjellområder er naturtypen svært artsrik, og kan inneholde nasjonalt og regionalt sjeldne arter med rødlisteforekomster, særlig karplanter.

Økosystemtjenester

  • erosjonsbeskyttelse
  • vannstrøm-regulering
  • vedlikehold av jordsmonn
  • bær- og sopphøsting
  • beiteressurs
  • pollinering
  • rekreasjon

Klimakonsekvenser

Økte temperaturer

Økte temperaturer vil sannsynlighet begrense utbredelsen av naturtypene fjellhei på grunn av gjengroing. De vil trolig få problemer med å etablere seg høyere oppe i fjellet fordi jordsmonnet ofte er skrinnere enn i lavalpin sone. Dette vil føre til reduksjon i vinterbeite.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid