Kystlynghei er treløse, beiteskapte heisamfunn, med lyng, gress, siv og starr - dominert av dvergbusker, hovedsaklig røsslyng. Kystlynghei holdes i hevd med brenning, beite, skogshogst og utmarksslått. Boreal hei er som en kystlynghei, men uten at brennes. Naturtypene er truet av opphørende hevd.

Kystlynghei er listet som EN i Norsk rødliste for naturtyper (2018).
Boreal hei er listet som VU i Norsk rødliste for naturtyper (2018).

Økosystemtjeneste

  • beite og areal for produksjon av honning
  • regulerende tjenester som: vannbalanse (hindrer flom), redusert brannfare (reduserer fare for brann ved god hevd) og karbonkretsløp

Klimautfordringer

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid