Skog med varmekjære løvtrær på tørr, frisk eller fuktig fastmark. Edelløvskoger med ask og alm har et høyt antall arter, særlig sopp og planter, og naturtypen er et viktig leveområde for mange fuglearter. Løvskogene har andre arter og naturtyper enn i barskogene.

Økosystemtjeneste

  • materialer, er inntektsiklde
  • reduserer faren for erosjon/ løsmasseskred. Dypere rotsystem enn bartrær.
  • beiter i fjellbjørkeskog
  • innsektspollinering (hegg, lind, lønn, selje, rogn)
  • jakt

Klimautfordringer

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid