Rabber og lavheier er knyttet til mark som vanligvis mangler eller har et tynt og ustabilt snødekke om vinteren. De finnes på avgrensede koller eller flater med lite snødekke og er betydelig mer utsatt for vind enn lesider.

Rabber i kalkrike fjellområder er artsrike og inneholder flere regionalt sjeldne arter. Naturtypen er også voksested for mange rødlistearter, både karplanter og lav.

Naturtypen er listet som NT i Norsk rødliste for naturtyper.

Økosystemtjenester

  • erosjonsbeskyttelse
  • viktige beiteområde for tam- og villrein
  • rekreasjon
  • lavinnsamling til ekstrafôring av tamrein

Klimakonsekvenser

Økt nedbør

Økt nedbør vil gi bedre vekstvilkår for karplanter og moser. Kan føre til reduksjon i tilgang på beiteareal om vinteren og redusert kvalitet på beite. Dette gjelder spesielt på lavrabbene.

Overbeite i tillegg til klimaendringer øker risikoen for at karplanter, gress og moser får etablert seg, og anturtypen går fra lavrabb til lavfattig hei.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid