Flere utforminger kan ha viktige arter og naturtyper.

Kalkrik helofyttsump (storvokste sumpplanter) er listet som VU i Norsk rødliste for naturtyper (2018).

Kalksjøer er en utvalgt naturtype med forskrift etter naturmangfoldloven.

Økosystemtjenester

  • drikkevannskilde, til vanning av landbruksareal og vannkraftsproduksjon
  • rekreasjon og friluftsliv slik som fiske, bading og turgåing.

Klimakonsekvenser

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid