Ferskvann utgjør 1 prosent av jordens overflate. Elver og bekker er viktig leveområder for insekt, fugl, fisk og pattedyr. Kantevegetasjon nær vassdrag motvirker erosjon og er viktig leveområde og spredningskorridor for mange arter.

Elvevannmasser er listet som NT i Norsk rødliste for naturtyper (2018).

Økosystemtjenester

  • vann
  • elektrisitet
  • fiske
  • rekreasjon

Klimakonsekvenser

Klimatilpasning i regional plan

Plannivået bør inneholde regionale utviklingstrekk og utfordringer som påvirkes eller oppstår som følge av klmaendringer. Ulike alternativer for langsiktig utvikling bør vurderes.

Regional planstrategi skal omtale behovet for oppdatering av eksisterende eller utarbeiding av nye planer i lys av forventede klimaendringer og tidligere uønskede naturhendelser.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid