Flere utforminger kan ha viktige arter og naturtyper.

Kalkrik helofyttsump (storvokste sumpplanter) er listet som VU i Norsk rødliste for naturtyper (2018).

Kalksjøer er en utvalgt naturtype med forskrift etter naturmangfoldloven.

Økosystemtjenester

  • drikkevannskilde, til vanning av landbruksareal og vannkraftsproduksjon
  • rekreasjon og friluftsliv slik som fiske, bading og turgåing.

Klimakonsekvenser

Klimatilpasning i regional plan

Plannivået bør inneholde regionale utviklingstrekk og utfordringer som påvirkes eller oppstår som følge av klimaendringer. Ulike alternativer for langsiktig utvikling bør vurderes.

Regional planstrategi skal omtale behovet for oppdatering av eksisterende eller utarbeiding av nye planer i lys av forventede klimaendringer og tidligere uønskede naturhendelser.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid