For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Et endret klima kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Klimapåvirkninger på naturmiljøet bør derfor vurderes i planprogrammet, herunder i forhold til naturmangfold og vannforvaltning. Dette gjelder både for samfunns- og arealplanlegging.

Hvordan ta det inn i planprogrammet?

I planprogrammet til kommuneplanens arealdel skal det gjøres en vurdering av om hensynet til et endret klima innebærer behov for oppheving eller revisjon av gjeldende reguleringsplaner, jfr. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.

Planprogrammet skal beskrive hvordan relevante og realistiske alternativer vil bli behandlet i planarbeidet, jf. § 14 i forskrift om konsekvensutredninger.

Legge inn Lovdatablokk

Konsekvensene av klimaendringer for naturmiljøet må tas med i vurderingen av alternativer. Alternativer vil særlig være aktuelt å omtale på to nivåer:

  • Hvordan strategier for kommunens fremtidige arealbruk skal behandles
  • Hvordan konkrete utbyggingsforslag skal behandles

For mer informasjon om forholdet mellom planprogram og KU og informasjon om hvilke planer som utløser krav om KU, se forskrift om konsekvensutredninger.

Det arbeides også med en veileder til KU-forskriften.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid