Regional planstrategi

 • Regionale utviklingstrekk og utfordringer som følge av et klima i endring som vil ha betydning for utvikling av fylket, bør inngå i regional planstrategi.
 • Alternative langsiktige utviklingsmuligheter bør vurderes i lys av et klima i endring.
 • Regional planstrategi skal omtale behovet for oppdatering av eksisterende eller utarbeiding av nye planer, i lys av forventede klimaendringer og tidligere uønskede naturhendelser, jfr. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.

Hvordan ta det inn i regional planstrategi?

 • En beskrivelse av regionale utviklingstrekk og utfordringer basert på dagens og fremtidens klima inngår i et kunnskapsgrunnlag som skal legges til grunn for prioritering av planarbeid.
 • På dette nivået er det ikke nødvendig med detaljert kunnskap om klimaendringer, men fylkeskommunen bør innhente og presentere overordnet kunnskap og hvilke utfordringer man ser for seg at regionen vil stå overfor. Klimaprofilen kan være en nyttig kunnskapsbase på dette nivået.
 • Gjeldende nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging skal legges til grunn for arbeidet med regional planstrategi.
 • Både eksisterende og ny kunnskap om klimaendringer og/eller krav bør vurderes og omtales her. Dette legges deretter til grunn for vurderingen av langsiktige utviklingsmuligheter hvor et klima i endring er tatt høyde for.
 • I planstrategien skal det gjøres en vurdering av om hensynet til et endret klima innebærer et behov for oppheving eller revisjon av gjeldende planer, jfr. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.
 • Fylkeskommunene bør vurdere om klimautfordringene er godt nok vurdert i eksisterende regionale planer. Nedenfor er det listet noen eksempler på regionale planer hvor det er aktuelt å forankre hensynet klimatilpasning (listen er ikke uttømmende):
 • Fylkesplan
  o Regional planer for:
  • Klimaomstilling
  • Næringsutvikling
  • Utmarksforvaltning
  • Landbruk
  • Vannforvaltning
  • Kystsone
  • Villrein
  • Vindkraft
  • Areal og transport
  • Transportplan

Kommunal planstrategi

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden, jfr. PBL § 10-1 første ledd.

Dette betyr at det skal ligge en vurdering til grunn for prioriteringene av planbehovet i kommunene. Første ledd henviser til at denne vurderingen bør bygge på en drøfting av kommunens planbehov i lys av de utfordringene kommunen har som samfunn og organisasjon.

Dersom kommunen kan forvente utfordringer knyttet til klimaendringene vil det være hensiktsmessig å belyse det allerede på dette nivået. Dette vil også være i tråd med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) og krav til forhold som skal vurderes i det videre planarbeidet.

Kommunal planstrategi skal omtale behovet for oppdatering av eksisterende eller utarbeiding av nye planer, i lys av forventede klimaendringer og tidligere uønskede naturhendelser. I planstrategien skal det gjøres en vurdering av om hensynet til et endret klima innebærer et behov for oppheving eller revisjon av gjeldende planer, jfr. Statlig planretningslinje for klimatilpasning.

Hvordan ta det inn i kommunal planstrategi?

 • Noen kommuner velger å utarbeide et utfordringsdokument som grunnlag for en politisk diskusjon om planbehovet. I andre kommuner kan det være tilstrekkelig med en kort beskrivelse som del av planstrategidokumentet. Klimatilpasning er uansett et aktuelt tema å vurdere i denne sammenhengen.
 • Kommunen kan vurdere å arbeide interkommunalt med klimatilpasning
 • Som en del av arbeidet med planstrategien bør kommunene evaluere gjeldende kommuneplan. Kommunene bør i den sammenhengen vurdere om klimautfordringene er godt nok vurdert i eksisterende planverk. Dersom ikke kan dette gi grunnlag for revisjon av kommuneplanen.
 • Klimaendringene kan også gi behov for å revidere/utarbeide del- og temaplaner som ivaretar klimatilpasning. Dette kan gjelde planer innenfor følgende tema (listen er ikke uttømmende):
  • Kyst og sjø
  • Klima og energi
  • Landbruk
  • Næring
  • Utmarksforvaltning
  • Naturmangfold
  • Vann og avløp
  • Tiltaksplaner for vassdrag
  • Klimatilpasning

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid