Delta er blant de mest artsrike naturtypene vi har. De bygges opp av avsetninger i vann eller sjø, og noen er rester fra siste istid. Andre viktige deltaer er aktive delta og hevete delta.

Marine delta er viktige hekke- og rasteplasser for våtmarksfugl i fjordstrøk.

Delta som landform er listet som VU i norsk rødliste for naturtyper.

Økosystemtjenester

  • høsting av råstoff og mat
  • renser vann som renner inn i fjæresonen
  • flombuffer og sikrer mot erosjon
  • rekreasjon

Klimakonsekvenser

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid