Ferskvann utgjør 1 prosent av jordens overflate. Elver og bekker er viktig leveområder for insekt, fugl, fisk og pattedyr. Kantevegetasjon nær vassdrag motvirker erosjon og er viktig leveområde og spredningskorridor for mange arter.

Elvevannmasser er listet som NT i Norsk rødliste for naturtyper (2018).

Økosystemtjenester

  • vann
  • elektrisitet
  • fiske
  • rekreasjon

Klimakonsekvenser

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid