Palsmyr er en sjelden naturtype. Den består av en kjerne av permafrost som kan smelte og det vokser sjeldne plantearter i kanten.

Palsmyr er listet som EN i Norsk rødliste for naturtyper.

Økosystemtjenester

  • erosjonsbeskyttelse
  • bærsanking
  • beiteressurs
  • pollinering 

Konsekvenser av et endret klima

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid