Strandenger er viktige hekke- og rasteplasser for fugl, og reduserer hastighet, høyde og varighet på bølger.

Økosystemtjenester

  • Renser vann som renner inn i fjæresonen. Naturtypen er derfor viktig for rensing av avrenning fra bakenforliggende arealer.
  • Reduserer varighet på stormflo ved å ta opp vann.

Klimautfordringer

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid