Semi-naturlig mark er alt landskap som er påvirket og formet av mennesker.

Natyrtypen er avhengig av aktiv, tradisjonell hevd, og omfatter parklandskap, fuktenger, naturbeitemark, erstatningsbiotop, hagemark, slåtte- og beitemyr, slåttemark, lauveng, tresatt kulturmark, høstingsskog og beiteskog. 24 prosent av truede arter finnes i kulturmark (rødliste 2015).

Økosystemtjeneste

  • matproduksjon
  • pollinering 
  • beiteressurs
  • rekreasjon

Klimakonsekvenser

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid