Det kan bli behov for betydelig omstilling, både for å dra nytte av fordeler og for å begrense eller unngå ulemper.

 

Kunnskapsbasert næringsutvikling

Aktørene i næringslivet har et selvstendig ansvar for å integrere hensynet til klimaendringene i sin aktivitet og virksomhet. Det tas beslutninger i næringslivet hver dag om investeringer som har lang levetid, for eksempel lokalisering og utforming av næringsbygg. Her er det viktig at eventuelle konsekvenser av klimaendringer tas med i vurderingene.

Klimaendringer kan endre krav på ulike samfunnsområder, og næringene må sikre kompetansebygging og god opplæring. Dette gjelder for eksempel konsulentnæringen, som gir råd til mange kommuner i planprosesser.

Skal hensynet til klimaendringene ivaretas i planprosessene, er det viktig at også de som gir råd til kommunene forstår hvordan hensynet til et endret klima kan og bør vurderes.

Relevante ressurser

Relevante kilder

Lokalt næringsliv

Klimaendringene innebærer behov for omstilling i en del lokale næringsliv. Dette gjelder spesielt for næringer som baserer seg på natur- og utendørsaktiviteter, men også næringer som er avhengig av internasjonal handel. Ekstremværhendelser kan for eksempel medføre store problemer for transport og shipping, og klimaendringer hos handelspartnere kan redusere produktivitet og varetilgang. Klær og tekstiler fra Asia vil være spesielt utsatt.

For små lokalsamfunn med en ensidig næringsstruktur kan klimaendringene få store konsekvenser. Her vil det være spesielt viktig å tilrettelegge for en næringsutvikling som er bygget på kunnskap og som har mulighet for å omstille seg. Norge er relativt sett tilpasningsdyktig overfor klimaendringer, og dette kan medføre bedret konkurranseevne så fremt næringslivet er med på omstillingen.

Relevante ressurser

Havnetjenester, navigasjon og losing

Stadig ny forskning bekrefter forventningene om isfrie områder i Arktis innen 2030. Det anslås at åpne handelsruter i Arktis kan medføre en økning på mellom syv og ti prosent i norsk shipping. Dette vil gi økt etterspørsel etter norsk kompetanse og industri.

  • Marinteknisk kompetanse og verftsindustri: Transport i Arktiske farvann kan medføre økt behov for marinteknisk kompetanse og tjenester tilpasset arktiske forhold. Etterspørsel etter nye skip i polarklasse 6 samt behovet for vedlikehold og service vil trolig også øke. Dette gir Norge en mulighet til å posisjonere seg som leverandør av fraktiskip med arktiske egenskaper.
  • Havnetjenester, losing og navigasjon: Økt trafikk vil øke etterspørselen etter norsk havnekapasitet og tjenester som losing og navigasjon.

Forsikring

Forsikringsnæringen er i en særstilling ved at forsikringsproduktene berøres direkte av klimaendringer.

Forsikringsnæringen fyller en viktig funksjon ved å overta samfunnsaktørenes risiko for uforutsette skader. Det ligger et potensial for å skape insentiver for klimatilpasning gjennom å stille krav til forsikringstakere, som næringslivsaktører, til å ta forebyggende grep for å redusere skadevirkninger klimaendringene innebærer.

Relevante ressurser

Reiseliv og reisemønstre

Den norske reiselivsnæringen har en samlet årlig verdiskaping på nærmere 70 milliarder kroner. Dette utgjør om lag 5 prosent av verdiskapingen i hele norsk næringsliv.

Klimaendringene er pekt ut som en viktig påvirkningsfaktor for reiselivsnæringen i årene som kommer. Reiselivsnæringen må omstille seg til endrede klimaforhold, blant annet med utsikter til kortere vintersesong og tørrere og varmere somre på Sørlandet og Østlandet.

Klimaendringer i andre deler av verden kan ha betydning for markedet for norske reiselivsopplevelser. Til tross for forventninger om mer nedbør, kortere snøsesong, bresmelting og økt gjengroing i fjellområder og kulturlandskap, kan Norge fremstå som attraktivt og eksotisk på grunn av beliggenheten og for sitt relative kjøligere klima. Det er viktig at reiselivsnæringen tar høyde for og utnytter endrede klimatiske forhold i sin planlegging og drift.

Relevante ressurser

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid