Samfunnsendringer som for eksempel urbanisering og avhengighet av teknologi, sammen med klimaendringer, er viktige drivere for ny og økt risiko og sårbarhet på de fleste områder i samfunnet. Disse sammensatte utfordringene krever en annen tilnærming til planlegging. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

For å ivareta samfunnssikkerhet i kommunale planer er to lover spesielt viktige: sivilbeskyttelsesloven med forskrift, og plan- og bygningsloven, der paragrafene §§ 3-1h og 4-3 er de mest sentrale. I begge lovene ligger krav om å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser. Samtidig er det vesentlige forskjeller i omfang og detaljering på bakgrunn av krav i lov og forskrift. Det er også forskjellige personer i kommunen som har ansvar for de ulike analysene (beredskap og plan).

Ulikheter mellom de to ROS-analysene er:

Helhetlig ROS etter sivilbeskyttelsesloven:

 • Eksisterende bebyggelse og infrastruktur i hele kommunens geografiske område
 • Tydelige minimumskrav (forskrift) til prosess og innhold
  Viktig for kommunens beredskapsarbeid
 • Hendelser som setter kommunen på prøve

ROS-analyser etter plan- og bygningsloven:

 • Nye utbygginger i kommunen
 • Ikke krav til prosess og innhold, men skal gjøres til alle planer og funn skal følges opp i planen
 • Fokus på forebygging (bygge trygt)

Hva er viktig å tenke på?

Noen viktige punkter å tenke på i arbeidet med samfunnssikkerhet der hensynet til et endret klima ivaretas:

Kunnskap om klimaendringer må kombineres med kunnskap om konsekvenser for samfunnet

 • Klimaendringer kan føre til mer ekstremvær og flere naturhendelser og dermed økt påkjenning for kritiske samfunnsfunksjoner, det vil si oppgaver som samfunnet må opprettholde for å ivareta befolkningens og samfunnets grunnleggende behov. Det er ikke ekstremvær og naturhendelser i seg selv som nødvendigvis er problemet, men når de rammer kritiske funksjoner som gir konsekvenser for liv, helse og materielle verdier


Samfunnssikkerhet og hensynet til et endret klima, må ivaretas i alle kommunale planer:

 • plan for oppfølging (kommunal beredskapsplikt)
 • planstrategi
 • kommuneplanen (samfunns- og arealdel)
 • reguleringsplaner
 • byggesak

Bruke ROS-analyser som en arena for samordning av kunnskap, informasjon og erfaring. Mange utfordringer innen samfunnssikkerhet går på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Det er derfor viktig å jobbe tverrsektorielt og tverrfaglig.

 • Kommunens helhetlige ROS etter sivilbeskyttelsesloven er et viktig verktøy for å se de tversektorielle utfordringene og samle tverrfaglig kunnskap om konsekvenser av naturfare og klimaendringer. Beredskapsmiljøet i kommunen er dermed en viktig kilde til kunnskap om samfunnssikkerhet i planarbeidet og bør involveres.
 • Bred involvering fra andre fagmiljøer, som for eksempel vann og avløp/teknisk, vei, helse, er nødvendig for å få gode ROS-analyser slik at man et bredere kunnskapsgrunnlag for å vurdere risiko og sårbarhet.

Relevant regelverk

Innenfor samfunnssikkerhet og ivaretakelse av klimatilpasning i planer, er to lover sentrale:

Sivilbeskyttelsesloven med forskrift, med krav om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeidelse av plan for oppfølging.

Plan- og bygningsloven, der §§ 3-1h og 4-3 er de mest sentrale.

For mer info og veiledning om disse to lovkravene, se webinar om helhetlig ROS og areal-ROS - hva er forskjellen, og hva brukes når?

Relevante veiledere

Relevante rapporter

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid